Algemene voorwaarden

De Ruimte voor training, workshops en opleidingen.

 1. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Ruimte en opdrachtgever (verder te noemen deelnemer) van trainingen, workshops, seminars en andere vormen van onderwijs (hierna te noemen onderwijs).

 1. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer het inschrijfformulier via de website heeft verstuurd en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. Na deze digitale aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief aangaande het onderwijs waarvoor is ingeschreven en een factuur. Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan.

 1. Optie

Het is mogelijk een optie te nemen. Er wordt dan een plaats voor het onderwijs gereserveerd. Deze reservering is tot vier weken voor aanvang van het onderwijs geldig. Loopt het onderwijs eerder vol, dan wordt contact opgenomen met de belangstellende.

 1. Wachtlijst

Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste deelnemer benaderd.

 1. Betaling

Na verzending van het digitale inschrijfformulier via de website ontvangt de deelnemer een factuur plus brief van deelname voor het onderwijs waarvoor is ingeschreven. De inschrijving is definitief zo- dra de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen. In overleg is een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige onderwijskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur, tenzij vermeld in de aankondiging.

 1. Annulering

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of via email plaatsvinden. De deelnemer heeft  gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden. Indien van het bovenstaande geen gebruik is gemaakt gelden de volgende regels:

 • Annulering voor de sluitingsdatum: € 25 administratiekosten
 • Annulering na de sluitingsdatum: 50% van de onderwijskosten
 • Annulering korter dan 1 week voor de start: 100% van de onderwijskosten

Als de deelnemer na de eerste onderwijsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan het onderwijs deelneemt, betaalt de deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich voor de duur van het gehele onderwijs laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet.

De Ruimte heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – het onderwijs te annuleren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan het De Ruimte betaalde bedrag.
Bij annulering en recht op retour van de betaling, wordt het bedrag binnen 1 maand op uw rekening teruggestort.

 1. Aansprakelijkheid

De Ruimte spant zich in om naar beste inzicht en vermogen het onderwijs uit te voeren.

De Ruimte is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als een feit worden beschouwd. De Ruimte is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

De Ruimte is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Deelnemers betreden de ruimtes van De Ruimte op eigen risico. De Ruimte is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan het onderwijs.

 1. Vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door De Ruimte vertrouwelijk behandeld.

Deelnemers behandelen de verstrekte informatie van de opleidingen vertrouwelijk. Het auteursrecht van door De Ruimte uitgegeven brochures, opleidingsscripts, sheets en andere schriftelijke materialen berust bij De Ruimte. Uitgegeven onderwijsmateriaal is eigendom van de deelnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Ruimte zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

september 2022