Producttypering “Angststoornis“

PROGRAMMA:                                                                                                                   Voor kinderen en jongeren die te kampen hebben met angstproblematiek zoals separatieangst, een specifieke fobie, een sociale fobie, een Gegeneraliseerde angststoornis, een Obsessief-Compulsieve Stoornis, een Paniekstoornis of een Post Traumatische Stress Stoornis.

TYPE WERKVORM:                                                                                                       Individuele beeldende therapie in combinatie met  psycho-educatie voor kind en ouders. Systeemgerichte benadering.

RATIONALE:                                                                                                                     Normale angst heeft een alarmfunctie met als doel schade aan het organisme te voorkomen. Angst is een negatieve doch nuttige emotie die bij de ontwikkeling hoort en om die reden ook leeftijdsgebonden is. Bij sommige kinderen ontwikkelt de normale angst zich (door aanleg, gezinsfactoren en/of door specifieke traumatische gebeurtenissen) tot angstproblematiek of een angststoornis. De angst is dan niet meer functioneel en belemmert het kind in zijn functioneren en in zijn ontwikkelingstaken. Angst heeft cognitieve, gedrags-, en lichaamskenmerken waar in de behandeling op ingespeeld wordt.

INDICATIES:                                                                                                                       Kinderen en Jongeren. Leeftijd 6 – 18 jaar.

CONTRAINDICATIES:                                                                                                           Geen.

DOELEN:

  1. Bevorderen van lichamelijk bewustzijn.
  2. Verkennen en herkennen van emoties, in het bijzonder de angst.
  3. Handvatten ontwikkelen om de angst te hanteren, afgestemd op de specifieke situatie van het kind.
  4. Veranderen van cognities.

INTERVENTIES:

De therapeut maakt gebruik van sensopathische materialen om het lichamelijke bewustzijn te bevorderen. De therapeut stimuleert het verkennen en uiten van emoties door het werken met beeldend materiaal en bespreekt dit. De therapeut ontwikkelt samen met de cliënt handvatten die ingezet kunnen worden in de gezins- en schoolsituatie en maakt daarbij, naast de beeldende methodiek, gebruik van methoden en technieken als Story-telling en Brainspotting en EMDR. De therapeut biedt hulp en steun om ervaringen te verwerken en de angst te verminderen zodat die niet meer belemmerend is voor de ontwikkeling van het kind of de jongere.

ACTIVITEITEN IN FASEN:                                                                                                 Intake: Gesprek met ouders.

Eerste fase: 3 sessies                                                                                           Observatie en opbouwen van de therapeutische relatie. Bevorderen van lichamelijk bewustzijn.

Midden fase: 4 sessies                                                                                                 Verkennen en herkennen van emoties. Handvatten ontwikkelen om de angst te reguleren, afgestemd op de specifieke situatie van het kind. Psycho-educatie.

Eindfase:                                                                                                                     Verkennen en herkennen van emoties. Handvatten ontwikkelen om de angst te reguleren, afgestemd op de specifieke situatie van het kind. Psycho-educatie.

Terugkom sessies (1 of 2):                                                                                   Ervaringen uit de praktijk toetsen, handvatten zo nodig bijstellen. Afscheid.

Evaluatie:                                                                                                                             Gesprek met ouders om de 4 á 5 sessies.

RANDVOORWAARDEN:                                                                                                       Een veilige en uitnodigende ruimte. Een stimulerende en directieve houding van de therapeut.

BEHANDELDUUR EN FREQUENTIE:                                                                              10 – 12 sessies van 60 minuten, wekelijks.

SUBTYPEN:                                                                                                                   Jongeren van 18-20 jaar. LVG jongeren.

EINDTERMEN:                                                                                                                   De kinderen / jongeren zijn in staat hun angstgevoelens te herkennen en te reguleren. De angst vermindert en is niet meer belemmerend voor het dagelijks functioneren. Het kind / de jongere kan aan zijn ontwikkelingstaken werken.

KOSTEN:                                                                                                                           Vergoeding Jeugdwet (geheel) of aanvullende zorgverzekering (een groot deel) kennismakingsgesprek is zonder kosten.