De Ruimte respecteert de privacy van haar leerlingen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1- Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (Hierna ook: de beheerder):De Ruimte, gevestigd te Hoofdweg 243, 8475CA Nijeholtpade KvK-nummer 01157738

Artikel 2- De verwerking  van persoonsgegevens

1 Uw persoonsgegevens worden verzameld door De Ruimte. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2 Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Emailadres en telefoonnummer

Artikel 3 Doel van verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar: Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Het onderhouden van relaties met u
  • Het doen van aanbiedingen
  • Het doen van mededelingen via mail of nieuwsbrieven
  • Marketingdoeleinden

Artikel 4-Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register

Artikel 5-Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wisseling van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bezwaar maken onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 6-Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7- Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: hteeu@deruimte-info.nl
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8- Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9-Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10- Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Harriët Teeuw, hteeuw@deruimte-info.nl, 0652105938

Artikel 11- Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 06 september 2022 tot nader order.